Nyɛka tariku

7 Fewuruyekalo 2020

9 Desanburukalo 2019

10 Ɔkutɔburukalo 2019

20 Fewuruyekalo 2019

4 Fewuruyekalo 2019

21 Zuluyekalo 2017

18 Fewuruyekalo 2017

16 Fewuruyekalo 2017

19 Nowanburukalo 2016

15 uti 2016

11 Awirilikalo 2016

4 Marisikalo 2016

16 Zuwɛnkalo 2014

7 Nowanburukalo 2013

9 Ɔkutɔburukalo 2013

3 Ɔkutɔburukalo 2013

28 Sɛtanburukalo 2013

26 Sɛtanburukalo 2013

3 Sɛtanburukalo 2013

17 Zuluyekalo 2013

14 Mɛkalo 2013

19 Awirilikalo 2013

23 Marisikalo 2013

21 Marisikalo 2013

18 Marisikalo 2013

8 Marisikalo 2013

7 Marisikalo 2013

6 Marisikalo 2013

27 Fewuruyekalo 2013

50 plus anciennes