Samiya (samiyɛ) tuma sanji bɛ na Mali ani kɛrɛfɛ jamana caman na Farafina tilebifɛ. Mali samiya bɛ daminɛ juwinkalo ka ta laban otɔburukalo. O kɔfɛ, kawula wati bɛ damina.

VideoModifier