Poyi Biden

Aa! bi denko kɛra baara ye,

Fɔlɔmɔgɔw den tun b'u bolobɔ baara la,

nka biden tɛ mansa labi sanko k'a bolobɔ.

Mansaw ta kɛra si baara ye.

Dusukasi filɛ dɛ!

Hinɛ banna mɔgɔya la.

Bidenw ko lafiya.

Mara banna duw kɔnɔ.

Biden tɛ mansa dɛsɛlen dɔn.

Mansaw, den ye bɔgɔ kɛnɛ ye.

A mana ja cogo min na a bɛ to ten.

N'i y'i ta kɛ Baba komandan ye,

A bɛ nisɔngɔ kani i la.


'Isa Jalo ka bɔ Kɔdugu Kati mara la. Nin poyi cira Interneti la Mohamɛd Misbaho Tarawere fɛPoyi : Bɛnbaliso

Farafina kɛra bebaliso ye.

ɲɔgɔnfaga ni ɲɔgɔnkɔniya,

ɲɔgɔntɔɔrɔ ni binkanniw,

ɲɔgɔnforoki ni yɛrɛdamakɛlɛ,

Siyawoloma ma ban Farafinna.

Sigi gɛlɛyara.

Ko Farafinna ye kelen ye,

An k’an bolo di ɲɔgɔn ma ka bɛn,

Si tɛ se ka taa ka si to abada.

Yɛrɛdamakɛlɛ ma dabɔ ɲuman kama.

Farafinna kelenyatɔn k’a firifirin dɔɔni sa

K’an bɔ lanɔgɔ dingɛ kɔnɔ.

Ne ma bɛnbaliso ɲɔgɔn tomo kolon ye.


Isa Jalo ka bɔ Kɔdugu Kati mara la.

Nin poyi cira Interneti la Mohamɛd Misbaho TarawerePoyi : Faso

Fasodenw, an ka wuli k’an jɔ ni fasodenɲumanya jɔli ye.

An ka faso bɔ nɔgɔ la.

Fasodenɲumaya ni sigili tɛ bɛn.

Faso tɛ mɔgɔ kelen ta ye, bɛɛ jɛ don.

An ye dɔ kɛ kuma caman na sa.

Jamana si tɛ taa ɲɛ kumamugu dama kan.

An k’an bolo di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ;

Bɛɛ n’a jɔyɔrɔ don faso jɔli la.

Wulakɔnɔbaarakɛla ni dugubakɔnɔmɔgɔ.

Faantan ni setigi, bɛɛ k’a seko kɛ faso jɔli la.

Ni min k’a ɲɛ tɛ da fasojɔlaw kan,

An bɛ yɛlen o kan k’an faso jɔ.

Isa Jalo ka bɔ Kɔdugu Kati mara la.

Nin poyi cira Interneti la Mohamɛd Misbaho Tarawere fɛ