Ke bataaxe wa gilli Youba Diakite in wa New York kengani U.S.A. Awa katti Mali renmu nwa nwa xasu kuunyini kuunyinde be xenpa gantayi ken dagifalle kenin bataaxe fanan ya yi ken dangifalle geli xa ganin bataxe kewari xa nin jaabi.


N'ke ni mamadou diarra wa gilli Mali Kayes. an bataxe lignon da. n'numero fayi +22379311167