Kɔmɔkili dɛsɛ (Kidney failure, insuffisance renale) ye bana ye, min na kɔmɔkili bɛ dɛsɛ k’aka baara kɛ ka ɲɛ. Bana in bɛ tla fla ye juguman an babada kɛcogo. A kɛcogo fla bɛɛ dulonnen kɛnɛya gɛlɛya wɛrɛ la.

A bɛ dɔn ni kreatinin serom hakɛ kɔrɔtali ye.