Julius Caesar (bangera san -100 - ka sa kalo san -44) Roma mansamara faama ye kabo.

Julius Caesar