Ho Chi Minh-Ville

Ho Chi Minh-Ville (Thành phố Hồ Chí Minh) bɛ Vietnam kogo dugu nyogo fa. Fôlô fôlô donso cè dô tun bé y'in na tôgô tun ye «sika», donso fariman de tun do. Y'a ni a bé sikasso dugu sigi, a tun sigi l'é bè dugu déni dô la ni o tôgô tun ye ko «bugula». Bugula tun ye dugu déni fitini dô ye mi ma yiriwa kosɛbɛ.

Ho Chi Minh-Ville
Ho Chi Minh-Ville