Djamana dékourou sanfe bada bon ka fada dogona (UNHCR)

djamana dékourou sanfe bada bon ka fada dogona (UNHCR) yé baraa bon n'nedi ka fadda djamana dèkourou woolu khèwali yè djamana kèlè kroodeinnu maradi. (UNHCR) fanka dama n'yè mo maradi ani ké démén rifugiati; ka fura mɛn kafada e la gouéléyama. A dioudion na 14 djigui 1950 dékouroubomba ni ella miria gnuma main kakan kala telin .428/V, bara daminara 1º zanwuye 1951. ka damina bara daminama kasi billa a bara 60 batan demai [1] a ka barica bleble fila soron kamasron dougna djoussou soumaro, 1954 -1981.

A tono ye mainugnai

yɛlɛma

UNHCR tono yɛ mainuma: woluyɛ

  • Momainu borini kɛlɛkoro notɛ momainu borini camasoron e la diinɛ la kola, a la dɛkrou notɛ politiki koro, dɛkurou mainuyɛ kɛlɛnna bilaro. kamasoron silan ma a tɛssɛ tola a la diamana conno.
  • Rapatriɛ yɛ molɛdi main kakan ca kosɛlikɛ a la diamana kono
  • Asil gninikalayɛ molɛdi mainuka diamana billa kana ɛkun karifa diamana gbɛrɛla ɛ la kandaboloma.
  • Apatrides: bodiatɛ momainna, diamana tala

Sababou

yɛlɛma
  1. Unhcr.It - L'Unhcr