Banjagara (tubabukan: Bandiagara) ye Mali ka dugu ye.

Bandiagara