Ba

bagan suguya dɔw

Babagan.

Ba

Kɔkan sirilanwModifier