Alfa Umar Konare

Alfa Umar Konare (bangera Februye tle 2, san 1946) Mali jamanakuntigi don shiɲɛ fla (1992 kata 2002), Afrikaden Kelenyako Jɛkulu ɲɛmaa tun don kata san 2003 kabla 2008.

Alfa Umar Konare

En septembre 2021, Alpha Oumar Konaré, a été transporté d'urgence au Maroc à l'hôpital Cheikh Zaid de Rabat.

Kalan taasiraModifier

Alfa y'a fa den naaninan ye min tun ye lakoli karamɔgɔ ye. A fa ye Bamanan ye, a ba ye Fula ye. Alfa y'aka kalan kunfɔlɔ kɛ Kayi a bange dugu. A sɔrɔla ka taa Lise Terason dɛ Fujɛr la Bamakɔ, Kolej Marist la Dakar, Senegal, Kayi Kolej modern. Kata san 1962 kabla 1964 a ye kalankɛ Katibugu Cɛma kalanso la (École Normale Secondaire). A y'aka tariku kalanw fori Sanjankalanso la (École Normale Supérieure) Bamako (1965-1969) a sɔrɔla ka kalankɛ Warso - Poland Sanjankalanso la, san 1971 ani 1975 cɛla.